+38 (096) 13-224-13

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ НА УМОВАХ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

01.02.2014 р

смт. Бабинці

 

 

Фізична особа - підприємець Ліпінська Надія Анатоліївна, яку включено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій Національною комісією з питань регулювання зв’язку та інформатизації України за №3875 від 28.01.2014 року, та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серія В02 №060411 від 15.01.2007 року (далі – Оператор), керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України №720 від 09.08.2005 р., ст. 641 Цивільного кодексу України, та фізична особа (далі – Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до Оператора, та яка має можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах розгорнутої мережі, уклали даний договір про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти (далі - Договір) про наступне:

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.

Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір).

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за доступ на постійній основі до телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.

Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для надання необхідних послуг, пов'язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем, тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

Веб-сайт Оператора: WWW-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. WEB-сайт Оператора розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://pro100net.biz/

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання  до (від) телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання.

Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Тарифи – документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.

Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Розрахунковий період — проміжок часу з першого по перше число календарного місяця.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАС-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України.

2.2. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

2.3. Основними телекомунікаційними послугами є:

2.3.1. Послуги з постійного доступу до Інтернет.

2.4. Додатковими послугами є:

2.4.1. Постачання та налагодження адаптеру;

2.4.2. Доступ до внутрішньо-мережевих ресурсів;

2.4.3. Інші послуги, що може надавати Оператор в межах цього Договору.

2.5. Параметри послуг визначені умовами тарифного плану.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Абонента та Оператора. Кожний Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він не вправі користуватися послугами. Відповідно, Абонент, який надав Заяву про приєднання до Договору вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору.

3.2. Договір про надання телекомунікаційних послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

3.3. Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст.ст. 205, 642 ЦК України полягає в здійсненні Абонентом наступних конклюдентних дій, направлених на отримання послуг:

3.3.1. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору не користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення Абонентом процедури реєстрації або перереєстрації. Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефоном: (096) 1322413 З моменту здійснення процедури реєстрації/перереєстрації, Абонент автоматично вважається ознайомленим, та таким, що погоджується з усіма умовами даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.

3.3.2. Для Абонентів, які до моменту публікації даного Договору користувалися Послугами Оператора, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Оператора. З моменту оплати Послуг Оператору Абонент автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

3.3.3. Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1. Умови надання телекомунікаційних послуг:

4.1.1. Наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленої телекомунікаційної послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії послуги і використання для доступу до послуги налаштованого устаткування та програмного забезпечення Абонента;

4.1.2. Ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

4.1.3. Внесення Абонентом платежу Оператору за надання доступу (підключення) до обладнання Оператора;

4.2. Оператор після виконання Абонентом вимог п.4.1-3 організовує канал зв’язку.

4.3. Оператор виконує наступні роботи щодо організації каналу звязку:

4.3.1. Проведення монтажно-кабельних робіт від порту Оператора до порту Абонента;

4.3.2. Активація порту мережевого обладнання Оператора;

4.3.3. Відкриття Оператором Абоненту Особового рахунку в білінговій системі та активація тарифу Абонента.

4.4. У приміщення Абонента кабель проводиться шляхом стандартного кабелевводу (звичайний отвір над дверима, проте його місце може бути змінене проектом будинку і/або приміщення). Якщо даний отвір не дозволяє зробити прокладку кабелю (заблокований будь-чим), то майстер-кабельник визначить, де буде пробурений отвір діаметром 10 мм для прокладки кабелю. При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).

4.5. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи проводяться працівниками Оператора у попередньо визначений день, за згодою і згідно із обраним Абонентом варіантом монтажно-кабельних робіт. Абонент має право обрати один із нижчезазначених варіантів проведення монтажно-кабельних робіт:

4.5.1. Кабель прибивається пластиковими скобами з невеликим цвяхом до дерев'яного (окрім, дубового) плінтуса, одвірків по трасі, яку визначить Абонент, і способом який буде узгоджений з Абонентом;

4.5.2. Кінцівка кабелю обтискається з'єднувачем, подальше косметичне опорядження та роботи з прокладання кабелю Абонент здійснює самостійно;

4.5.3. Для прокладання кабелю свердляться отвори в приміщенні Абонента в місці визначеному Абонентом (за умови наявності технічної можливості). При цьому Оператор не несе відповідальності за можливі наслідки свердління в приміщенні Абонента (попадання в труби, електропроводку і тому подібне).

4.5.4. Проведення монтажно-кабельних робіт,на території Абонента або внесення з ініціативи Абонента змін до проведених монтажно-кабельних робіт здійснюється працівниками Оператора за додаткову оплату.

4.6. Пошкодження кабелю на території Абонента усувається за рахунок Абонента, пошкодження кабелю за межами території Абонента усуваються за рахунок Оператора.

4.7. Перерва в наданні послуги допускається на час технічного обслуговування і ремонту обладнання та ліній зв’язку. Проведення технічного обслуговування і ремонту здійснюється в години найменшого навантаження мережі. Оператор має право призупиняти надання послуг для проведення регламентно-профілактичних робіт, інформація щодо яких розміщується (оприлюднюється) на Офіційному сайті Оператора не менше ніж за одну добу до початку їх проведення (за винятком позаштатних ситуацій).

4.8. Абонент доручає Оператору, а Оператор зобов‘язаний вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (Білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг де буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

4.9. На підставі Заяви про приєднання до Договору Оператор відкриває Абоненту персональний Особовий рахунок (ОР), номер якого унікальний. На ОР Замовника враховуються обсяги наданих Оператором телекомунікаційних послуг, а також всі платежі Замовника. Особовий рахунок є єдиним джерелом інформації про об’єм спожитих та оплачених Абонентом телекомунікаційних послуг під час тарифікації і вирішенні спірних питань.

4.10. Оператор припиняє доступ Абонента до телекомунікаційних послуг без попереднього попередження, при нульовому або від’ємному балансі Особового рахунка Абонента.

4.11. Оператор має право припинити доступ Абонента до телекомунікаційних послуг, скоротити перелік телекомунікаційних послуг, а також відключення кінцевого обладнання Абонента від телекомунікаційної мережі, у випадку якщо Абонент безпосередньо брав участь або кінцеве обладнання, мережеві ідентифікатори Абонента було використано у діях, які Оператор обґрунтовано вважає такими, що порушують правила й норми користування телекомунікаційними послугами, викладені в дійсному Договорі, або такими, що порушують вимоги Закону України "Про телекомунікації", №1280-IV, від 18 листопада 2003 р.; Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», №720 від 09.08.2005 р. та вимоги чинного законодавства України.

4.12. Оператор зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом трьох робочих днів з моменту письмового звернення Абонента про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу на їх усунення).

4.13. При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Оператором телекомунікаційних послуг Абоненту, якщо ці проблеми були пов’язані із проблемами в роботі або виходом з ладу обладнання Оператора, Оператор в розумний строк здійснює заходи щодо усунення зазначених проблем і відновлення нормального стану надання телекомунікаційних послуг.

4.14. Абонент має право призупинити надання телекомунікаційних послуг шляхом подання письмової заяви до відділу обслуговування абонентів Оператора, не менше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати призупинення надання послуг, на загальний строк не більше 6 (шести) місяців протягом календарного року при відсутності заборгованості перед Оператором. У випадку призупинення надання послуг протягом календарного року на загальний термін понад 2 (два) місяці Абоненту нараховується плата за резервування порту телекомунікаційного обладнання, згідно з діючими тарифами Оператора.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

5.1. Оператор має право:

5.1.1. Вносити зміни і доповнення до умов Договору, повідомлення про такі зміни і доповнення розміщуються (оприлюднюються) на Офіційному сайті не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію;

5.1.2. Самостійно встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями;

5.1.3. Припиняти у встановленому порядку надання телекомунікаційних послуг з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, або у випадку якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства термін;

5.1.4.Призупинити надання Послуг у випадку настання обставин, за яких: (а) надання Послуг може створити загрозу безпеці мережі та/або третім особам; (б) надання Послуг стало неможливим через фізичні, топографічні або інші перешкоди; (в) Абонент використовує або планує використовувати апаратуру для будь-яких незаконних цілей, або отримує послуги зв'язку у незаконний спосіб, використовує надане обладнання з порушенням правил технічної експлуатації тощо,

5.1.5. Скорочувати перелік або припиняти надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;

5.1.6. Не підключати або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;

5.1.7. Проводити планові й позапланові роботи з технічного обслуговування з повним або частковим обмеженням у наданні телекомунікаційних послуг, з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізації, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на Офіційному сайті Оператора;

5.1.8. Створювати та зберігати архіви з інформацією, що отримується в процесі користування Абонентом телекомунікаційними послугами й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами уповноважених державних установ, а також для нормального функціонування телекомунікаційних послуг або захисту Оператора та інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству. Вчинення таких дій стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента;

5.1.9. На підставі даних Автоматизованої системи обліку спожитих телекомунікаційних послуг згідно з діючими тарифами проводити списання коштів з Особового рахунку Абонента;

5.1.10. Інші права, передбачені законодавством України.

5.2. Оператор зобов'язаний:

5.2.1. Попереджувати Абонентів про можливе скорочення переліку телекомунікаційних послуг чи відключення їх кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором;

5.2.2. Вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність;

5.2.3. Надавати послуги за встановленими показниками якості відповідно до стандартів та інших нормативних документів та умов договору;

5.2.4. Забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасність інформування Абонента про їх зміну;

5.2.5. Надавати телекомунікаційні послуги в строки, передбачені договором та законодавством;

5.2.6.Передати обладнання (оптичний мережевий пристрій ONU) в оренду Абоненту під його матеріальну відповідальність;

5.2.7. Направляти працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, виконання інших робіт;

5.2.8. Вживати відповідно до законодавства заходи з забезпечення конфіденційності інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та послуги, які він отримав чи замовляв;

5.2.9. Виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

6.1. Абонент має право на:

6.1.1. Дострокове розірвання договору за умови попередження ним Оператора у визначений у Договорі строк;

6.1.2. Своєчасне отримання замовлених телекомунікаційних послуг встановленої якості;

6.1.3. Обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів телекомунікаційних послуг на підставі його заяви та при наявності технічної можливості Оператора у встановленому порядку;

6.1.4. Відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому Договором;

6.1.5. Переоформлення Договору на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку, встановленого законодавством;

6.2. Абонент зобов'язується:

6.2.1. Виконувати умови цього Договору, здійснювати оплату замовлених телекомунікаційних послуг у розмірах та в строки, встановлені законодавством чи Договором;

6.2.2. Письмово повідомляти Оператора про зміну поштових або платіжних реквізитів, найменування та інших обов'язкових реквізитів, які були вказані Абонентом в Заяві про приєднання до Договору або надані Оператору в ході виконання Договору у місячний строк з моменту виникнення таких обставин;

6.2.3.Не втручатися в роботу встановленого Оператором обладнання та не намагатися будь яким чином самостійно усунути несправності чи недоліки роботи обладнання Оператора;

6.2.4. Не допускати підключення кінцевого обладнання, яке не має сертифіката відповідності;

6.2.5 .Забезпечувати зберігання обладнання Оператора, встановленого у приміщенні Абонента;

6.2.6. Не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, порушують громадський порядок та посягають на честь і гідність громадян;

6.2.7. Не допускати використання кінцевого обладнання, зовнішнього бездротового адаптеру та власних мережевих ідентифікаторів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

6.2.8. Утримувати у справному стані кінцеве обладнання;

6.2.9. Не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

6.2.10. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;

6.2.11. Не перешкоджати виконанню Оператором робіт, пов'язаних з обстеженням кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента;

6.2.12. У разі розірвання цього Договору, Абонент зобов’язується протягом п’яти робочих днів з дати розірвання, повернути передане в оренду обладнання, Оператору. У разі втрати обладнання або відмови від повернення – сплатити вартість вищевказаного обладнання;

6.2.13. Не втручатись у роботу телекомунікаційної мережі;

6.2.14. Самостійно стежити за станом свого Особового рахунку, своєчасно сплачувати рахунки, не допускати нульового або від'ємного розміру балансу Особового рахунку. Стан Особового рахунку Абонент контролює, використовуючи сторінку персональної статистики на Офіційному сайті Оператора;

6.2.15. Виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства України.

7. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК І УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

7.1. Телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонент для отримання послуг сплачує Оператору:

7.1.1. Авансовий платіж, що включає в себе оплату за наступний повний розрахунковий період вартості обраного Абонентом тарифного плану та/або замовлених додаткових послуг, вказаних у переліку послуг, що розміщується на сторінці персональної статистики Абонента на Офіційному сайті Оператора;

7.1.2. Всі одноразові платежі, якщо такі необхідні для активації замовлених послуг та тарифних планів (в тому числі пов’язаних із повним погашенням заборгованості за попередні розрахункові періоди).

7.2. Розрахунки за телекомунікаційні послуги за цим Договором здійснюються Оператором першого числа кожного календарного місяця відповідно до чинних Тарифів Оператора у поточному розрахунковому періоді шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента, у розмірі згідно із п. 7.1. Договору.

7.3. Зарахування коштів (поповнення) на Особовий рахунок Абонента здійснюється Оператором на підставі проведених оплат Абонента. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність зроблених ним платежів, за необхідності підтвердити оплату рахунку/квитанції;

7.4. Оператор призупиняє надання послуг у випадку утворення нульового або від'ємного розміру балансу Особового рахунку Абонента до моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента (погашення заборгованості та внесення абонентної плати за поточний розрахунковий період).

7.5. При припиненні Оператором надання телекомунікаційних послуг, у випадку передбаченому п. 7.4. цього Договору Абонент не звільняється від оплати телекомунікаційних послуг Оператора в повному обсязі згідно із обраним Абонентом тарифним планом та/або замовленими додатковими послугами за повний розрахунковий період в якому відбулося припинення надання телекомунікаційних послуг. У випадку, якщо до початку наступного розрахункового періоду Абонент не здійснить належного поповнення Особового рахунку та не здійснить дій, передбачених п. 4.14 Договору, така поведінка Абонента вважається згодою на нарахування оплати за резервування порту телекомунікаційного обладнання відповідно до чинних Тарифів Оператора. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

7.6. Оператор та Абонент розуміють, що відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України вони можуть встановити підстави для розірвання цього Договору в односторонньому порядку. У зв’язку з цим Оператор та Абонент погоджуються, що у випадку, якщо Абонент не здійснить належного поповнення свого Особового рахунку та не здійснить дій передбачених п. 4.14 Договору протягом трьох розрахункових періодів починаючи з періоду, в якому було припинено надання телекомунікаційних послуг, Договір вважається достроково припиненим (розірваним) на дату, яка припадає на останній день останнього із зазначених розрахункових періодів. У такому випадку вважається, що договір розірваний за ініціативою Абонента. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

7.7. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості перед Оператором.

7.8. Відновлення надання послуг чи повторне підключення кінцевого обладнання у випадках, зазначених в п. 7.6. Договору, здійснюється Оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами п. 7.1. та п.4.1.3. Договору.

7.9. Абоненти контролюють стан особового рахунку шляхом відвідування сторінки персональної статистики на Офіційному сайті Оператора (не менше, ніж один раз на тиждень) або шляхом звернення в відділ обслуговування абонентів Оператора.

7.10. Абонент має право змінити 1 (один) раз протягом поточного розрахункового періоду обраний тарифний план на наступний за поточним розрахунковий період. Зміна тарифного плану здійснюється самостійно Абонентом на сторінці персональної статистики на Офіційному сайті Оператора або за телефоном відділу обслуговування абонентів (096)13-224-13 або на підставі письмової заяви Абонента, наданої до відділу обслуговування абонентів Оператора не менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку нового розрахункового періоду та запроваджується з 1 числа наступного за поточним розрахункового періоду.

7.11. Оператор самостійно встановлює Тарифи та визначає правила тарифікації. Тарифи, встановлені Оператором, включають збори й податки, що діють на території України.

7.12. Оператор має право вносити зміни в діючі Тарифи, які розміщує (оприлюднює) на Офіційному сайті Оператора та/або засобах масової інформації не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх запровадження.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Оператор та Абонент несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до цього Договору і норм чинного законодавства України.

8.2. У випадку несвоєчасної оплати замовлених телекомунікаційних послуг Оператор має право вживати до Абонента такі заходи:

8.2.1. Нараховувати пеню за кожний день порушення строку оплати, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня;

8.2.2. Скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, відповідно до п. 7.4. Договору.

8.3. У випадку використання Абонентом на комерційній основі свого кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам Оператор має право:

8.3.1 Нараховувати штраф у розмірі 700 гривень за кожен такий випадок;

8.3.2. Скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

8.4. У випадку несанкціонованої зміни Абонентом (без письмового погодження з Оператором) власних мережевих реквізитів Оператор має право:

8.4.1. Нараховувати штраф у розмірі 300 гривень за кожен такий випадок;

8.4.2. Скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання,попередивши про це Абонента.

8.5. У випадку надання Абонентом (без письмового погодження з Оператором) телекомунікаційних послуг, наданих йому Оператором, третім особам Оператор має право:

8.5.1. Нараховувати штраф у розмірі 300 гривень за кожен такий випадок;

8.5.2. Скорочувати перелік телекомунікаційних послуг або припиняти їх надання, письмово попередивши про це Абонента.

8.6. Сплата Абонентом пені, штрафу та правомірне припинення чи скорочення Оператором переліку телекомунікаційних послуг не звільняє Абонента від обов'язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги.

8.7. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, усі витрати Оператора на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на Абонента.

8.8. Оператор несе перед Абонентом за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг відповідальність:

8.8.1. За ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, - у розмірі оплаченої вартості не наданих послуг;

8.8.2. У разі не усунення протягом двох днiв із зафіксованого моменту подання Абонентом письмової заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується.

8.9. Оператор не несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм будь-яких втрат або збитків Абонентом, внаслідок використання Абонентом послуг Оператора чи неможливості їх використання. Абонент несе відповідальність перед третіми особами у разі виникнення у таких осіб претензій або позовних вимог, пов’язаних із нанесенням їм шкоди Абонентом, здійсненої за допомогою використанням Абонентом послуг Оператора.

8.10. Відповідальність і ризики, пов'язані із використанням інформаційних ресурсів Інтернет, несе Абонент. Оператор не дає ніяких гарантій щодо будь-яких товарів, інформації і послуг, що поставляються або надаються через мережу Інтернет та не несе відповідальності:

8.10.1. За будь-які витрати або збитки, які прямо або опосередковано зазнав Абонент внаслідок використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет;

8.10.2. За втрати і збитки, що виникли через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

8.10.3. За збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

8.10.4. За прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;

8.10.5. За якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування.

8.11. Оскільки Інтернет є добровільним об’єднанням різних мереж, Оператор не несе відповідальності за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів Інтернет. Оператор не несе відповідальності за затримки, перебої або погіршення якості при наданні послуги, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Оператора, зокрема пошкодження задіяних в наданні послуги обладнання та комунікацій, недоступність серверів, що знаходяться не під адмініструванням Оператора, обмеження швидкості адміністраторами серверів, що не є власністю Оператора і таке інше.

8.12. Відсутність технічної можливості для надання телекомунікаційних послуг не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

8.13. У разі втрати обладнання, яке було надано в оренду Абоненту, Абонент зобов’язується відшкодувати його вартість у повному обсязі. Факт втрати обладнання фіксується шляхом підписання Акту втрати обладнання.

8.14. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

9. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

9.1. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів шляхом його розміщення (оприлюднення):

9.1.1. На Офіційному веб-сайті Оператора: http://pro100net.biz (постійно доступний для ознайомлення)

9.2. Цей Договір діє протягом 365 календарних днів. Договір набуває чинності з моменту виконання Абонентом вимог п. 3.3.1. та 3.3.2. Договору.

9.3. Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 9.2. строк дії договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна з сторін за 10 робочих днів до настання цієї дати не повідомить письмово іншу сторону про своє бажання припинити дію договору.

9.4. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення в дію на Офіційному веб-сайті Оператора: http://pro100net.biz

9.5. При незгоді з будь-якими змінами до умов цього Договору, зміною Тарифів або призначенням нових платежів в доповнення до вже існуючих, Абонент повинен припинити отримання телекомунікаційних послуг, письмово повідомивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню 15 (п’ятнадцяти) денного терміну з моменту оприлюднення (розміщення) на Офіційному сайті Оператора продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Оператор вправі вважати, що Абонент згоден із внесеними змінами та доповненнями. Оператор і Абонент визнають юридичну чинність зазначеного у дійсному пункті способу волевиявлення.

9.6. Припинення (розірвання) договору можливе з ініціативи Оператора шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту за адресою, вказаною у Заяві про приєднання до Договору, за 10 (десять) календарних днів до дати припинення (розірвання).

9.7. Припинення дії (розірвання) Договору, можливе за ініціативи Абонента на підставі письмового звернення, наданого Абонентом до Центру обслуговування абонентів Оператора не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати початку припинення дії Договору. У випадках, передбачених цим Договором, Абонент зобов’язаний у визначений строк також сплатити Оператору фактично понесені ним витрати за надані послуги.

9.8. Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб відобразити початкові наміри Сторін цього Договору.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОПЕРАТОРА:

10.1. ФО-П Ліпінська Надія Анатоліївна

код ЄРДПОУ 2915307047

04071 м. Київ, вул. Хорива, 15/3

скачать dle 10.2 Форекс опционы

Дата: 11-05-2014, 13:07 | Категорії: Про нас